ตรวจสอบว่าตัวแปรเป็น Nothing ใน vb

วิธีการตรวจสอบว่าตัวแปรเป็น Nothing หรือ ไม่เป็น Nothing ใน vb ทําได้ดังนี้

ตัวแปรเป็น Nothing

ตัวแปรไม่เป็น Nothing

 

Comments