มาตราฐาน RSS 2.0

สวัสดีครับ สําหรับทความนี้จะเกี่ยวข้องกับ มาตรฐานของ RSS 2.0 ก่อนอื่นมาดูตัวอย่าง xml ของ RSS 2.0 กันก่อน

ผมจะอธิบายในแต่ละส่วนคือ

xml version และ encodeding

จะบอกถึง version ของ xml และ การเข้ารหัสของตัวอักษร ส่วนใหญ่ encodeding จะใช้ UTF-8 เพราะจะสามารถใช้กับข้อความที่เป็นภาษาอื่นๆ ร่วมถึงภาษาไทยด้วย

rss version

rss version จะบอกถึง version ของ rss

ส่วนของ header

จะบอกถึงหัวข้อและรายละเอียดของ RSS นี้

item

ส่วนหัวข้อข่าวต่างๆ จะอยู่ใน tag <item>...</item> โดยจะมี element ต่างๆอย่างน้อย  ดังนี้

pubDate ต้องระบุเวลาตามมาตรฐาน RFC 822

 

Comments