Journaling file system คืออะไร

Journaling file system เป็น file system ที่เก็บการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ยังไม่ถูกบันทึกลง system หลัก ซึ่งจะช่วยทําให้ไม่เกิดการสูญหายของข้อมูล เมื่อเกิดปัญหากับ Hardware เช่น ไฟดับ หรือระบบส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดปัญหาทําให้ระบบต้องหยุดทํางาน ซึ่ง Journaling file system จะทําการซ่อมแซมข้อมูลที่เกิดความเสียหายให้โดยอัตโนมัติ

Journaling file system ถือเป็นเทคโนโลยีเด่นของระบบ file system Ext3

Comments