Arduino คืออะไร

Arduino คือ ไมโครคอนโทลเลอร์ตะกูล AVR ทําขึ้นมาเป็นแบบ Open source หมายถึงเปิดเผยข้อมูลทั้ง software และ Hardware เราสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้

Arduino ถูกพัฒนาขึ้นให้ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นศึกษาจนถึงผู้ที่นํามาใช้งานจริงๆ สามารถพัฒนาโปแกรมได้ใน Mac, Windows, and Linux

Arduino นั้นมีหลายรุ่น ผมนํารูปตัวอย่างมาให้ดูกัน 1 รุ่น ตัวนี้เป็นรุ่น UNO ครับ

A000066_iso_both

สําหรับรุ่นอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดจาก www.arduino.cc

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ
www.arduino.com
www.thaieasyelec.com

Comments