Setting wifi raspberry pi ด้วย command line

การ setting wifi ของ raspberry pi มีวิธีดังนี้ เริ่มแรก scan wifi ก่อนเพื่อดูว่า มี wifi ตัวไหนที่สามารถเชื่อมต่อได้บ้าง ด้วยคําสั่งนี้

ก็จะได้ผลออกมาประมาณนี้

จะแสดงผลออกมาว่าเจอ wifi ตัวไหนบ้าง และมี SSID คืออะไร(ในกรอบสีแดง)

2016-07-03_15-18-34

ถ้าไม่ขึ้นตามภาพแสดงว่าอาจจะมีปัญหาการเชื่อมต่อระหว่า raspberry pi กับ usb wifi

ขั้นตอนต่อไป เราจะ  setting raspberry pi เพื่อบอกให้ raspberry pi รู้ว่ามันจะต้องไป connect กับ wifi ตัวไหน โดยจะระบุ SSID และ password

เข้าไปแก้ไขไฟล์ "/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf" ด้วยคําสั่ง

แล้วเพิ่ม code นี้เข้าไป

ให้แก้ไข SSID และ password ตามต้องการครับ

ในตัวอย่างผมจะ connect ไปที่ wifi ชื่อ test-wifi และมี password คือ 1234

2016-07-03_15-30-07

restart interface ด้วยคําสั่ง

แล้วตามด้วยคําสั่ง

ตรวจสอบการเชื่อต่อด้วยคําสั่ง

ถ้ามีข้อมูลของ inet ขึ้นมาแสดงว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วดังรูป

2016-07-03_15-37-52

Comments