Install Docker Compose on Raspberry Pi

สวัสดีครับ ในบทความก่อนหน้านี้ได้เรียนรู้วิธีการติดตั้ง Docker ใน Raspberry Pi กันไปแล้ว ในบทความนี้ผมจึงนําเรื่องการติดตั้ง Docker Compose มาให้ได้เรียนรู้กันครับ

เนื้อหาของบทความนี้จะไม่ยาวมากนักเพราะการติดตั้ง Docker Compose ใน Raspberry Pi มีขึ้นตอนไม่มาก ซึ่งมีเพียงสองขั้นตอนดังนี้

เพิ่ม Hypriot repository ด้วยคําสั่ง

Install Docker Compose ด้วย apt-get

รอจนกว่าระบบจะทํางานเสร็จ แล้วลองตรวจสอบ version ดูด้วยคําสั่ง

2016-10-08_16-55-15

ถ้าไม่ error อะไรก็ถือว่าเรียบร้อย

เท่านี้ก็ใช้ Docker Compose ได้แล้วครับ

what_is_docker

 

Comments