วิธีใช้ PL2303 USB to serial TTL

PL2303 USB to serial TTL เป็น อุปกรณ์ที่ใช้แปลงจาก USB เป็น serial TTL ส่วนใหญ่จะนําไปใช้เชื่อมต่อ Computer เข้ากับ Raspberry pi

สําหรับวิธีการใช้คุณจะต้องรู้ก่อนว่าสายแต่ละสีมีความหมายว่าอะไร เพื่อที่จะเชื่อมต่อใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ความหมายของสายต่างๆ ดังนี้

Black    -  GND (0V)

Red       -  +5V

Green   -  Tx

White   -  Rx

ถ้าคุณเชื่อมต่อเข้ากับ Computer แล้วไม่สามารถใช้งานได้ (ส่วนใหญ่จะพบปัญหากับ Windows8, 10) ซึ่งเกิดจาก Driver สามารถแก้ปัญหาตามบทความนี้ได้เลยครับ

install PL2303 USB to serial driver windows 10, 8

Comments