ตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่ไหน

ทุกวันนี้ ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นหนี้ เมื่อเราไปกู้เพื่อมาทำอะไรก็แล้วแต่ ทางสถาบันการเงินจะตรวจสอบว่าคุณมีเครดิตดีแค่ไหน ประวัติการผ่อนชำระเป็นอย่าไร เคยชำระล่าช้าหรือป่าว หรือที่นิยมเรียกกันว่าเครดิตบูโร การที่จะอนุมัติให้กู้นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากข้อมูลตรงนี้ แล้วถ้าเราจะตรวจสอบละว่าข้อมูลเครดิตบูโรของเราเองละ ก็สามารถทำได้ โดยไปขอตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 4 แห่ง ดังนี้

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : (66) 02-643-1250
โทรสาร : (66) 02-612-5895
เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ให้บริการตรวจสอบทั้งข้อมูลบุคคลธรรมดาและข้อมูลนิติบุคคล)

-ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร - สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ด้านในสถานี)

เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
(*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรดาเท่านั้น)

-ห้างเจเวนิว (นวนคร) ติดโรงพยาบาลนวนคร

ชั้น 4 ติดประกันสังคม
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
(*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

-ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร - อาคารกลาสเฮ้าส์

ชั้นใต้ดิน ซอยสุขุมวิท 25
เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ - ศุกรณ์ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
หยุดวัดหยุดนักขัตฤกษ์
(*ให้บริการตรวจสอบเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1. เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเอง แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา
-บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง

กรณีนิติบุคคล
-สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมดารผู้มีอำนาจ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง
พร้อมตัวจริงนำมาแสดง
-ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

2. เจ้าของข้อมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา
-หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง

กรณีนิติบุคคล
-หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
-สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง

*** ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
*** เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ฉบับละ 20 บาท)

 ข้อมูลจาก
www.ncb.co.th

Comments