อินเวอร์เตอร์ (inverter)

อินเวอร์เตอร์ คือ อุปกรณ์ทําทําหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าระแสตรง (DC) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งจะใช้สําหรับแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz (สําหรับประเทศไทย) ที่ใช้กับตามบ้านทั่วไป

อินเวอร์เตอร์ ก็มีขนาดและ ชนิดที่แตกต่างกันออกไป เราควรเลือกให้เหมาะสมกับอุปรณ์ไฟฟ้าที่เราจะใช้งาน ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า อินเวอร์เตอร์มีแบบไหนบ้าง และแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร ดังนี้

รูปแบบของรูปคลื่น

โดยปกติแล้วไฟฟ้าที่ใช้กันตามบ้านทั่วไปจะเป็น Sine Wave แต่ อินเวอร์เตอร์ จะมีสองแบบคือ

Pure Sine Wave

เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ผลิดไฟฟ้ากระแสสลับที่มีรูปคลื่นเป็น Sine Wave ซึ่งลูกคลื่นสัญญานจะต่อเนื่องกัน ดังรูปสัญญานสีเขียว ซึ่งจะเป็นรูปคลื่นที่เหมือนกับไฟฟ้าที่ใช้กันตามบ้านทั่วไป ทําให้สามารถใช้งานอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท

Modified Sine Wave

เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับที่มีรูปคลื่นเป็น Square Wave ดังรูปคลื่นสีแดงในรูปด้านบน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาด้วยกระบวนการทาง Digital เพื่อลดความสูญเสียในรูปแบบของความร้อนในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา และเพื่อลดขนาดของวงจรให้เล็กลง โดยรูปแบบของสัญญานที่ได้จะมีแรงดัน และความถี่เท่ากับ Pure Sine ข้อเสียของรูปคลื่นแบบนี้คือ สัญญานจะไม่ต่อเนื่องเหมือน Pure Sine ทําให้ไม่สามารถนําไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขดลวดเหนี่ยวนํา เช่น มอเตอร์ อินดักชั่นมอเตอร์ ฯลฯ แต่จะใช้ได้ดีกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เแปลงไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงเช่น วิทยุ คอมพิวเตอร์ ทีวี ฯลฯ

ระบบที่ติดตั้ง

อินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่จะใช้กับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Solar cell จึงถูกแบ่งเป็นสอบประเภทดังนี้

ระบบสแตนอโลน (Stand-Alone System)

อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้จะมีหน้าที่แปลงไฟกระแสตรงจากแบตเตอรี่เป็นไฟกระแสสลับเพื่อให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่จะถูกใช้แปลงไฟฟ้าเพื่อใช้งานในพื้นที่ห่างไกล หรือตามบ้านทั่วไปที่ไม่ต้องการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับการไฟฟ้า

ระบบออนกริต (On-grid System)

หรือเรียกอีกอย่างว่า กริตไทน์อินเวอร์เตอร์ (Grid-Tied Inverter) อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้จะทํางานสัมพันธ์กับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า การทํางานของอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้ จะต้องมี Input ที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับจากการไฟฟ้าป้อนเข้ามาด้วยอินเวอร์เตอร์จึงจะทํางาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไปใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้านเพื่อลดค่าไฟฟ้า หรือส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ป้อนตรงให้กับสายส่งเพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้าตามโครงการ VSPP

กรณีที่ไฟฟ้าดับอินเวอร์เตอร์จะหยุดทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าป้อนไปยังสายส่งของการไฟฟ้าซึ่งจะเป็นอันตรายกับช่างไฟฟ้าที่มาซ่อมได้

กําลังไฟฟ้า Watt

การเลือกซื้ออินเวอเตอร์ สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือ กําลังไฟฟ้าที่อินเวอร์ผลิตได้ มีหน่วนเป็น วัตต์ Watt ซึ่งควรเลือกซื้อให้มากกว่า Watt ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราจะใช้งานรวมกัน เช่น ถ้าต้องการใช้งานกับหลอดไฟขนาด 10 watt สองหลอด จะต้องใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดมากกว่า 20 watt (10 watt + 10 watt = 20 watt)

ที่มารูปภาพ
absak.com

 

Comments