เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา 2550
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา 2550

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ...continue reading

เหรียญ 10 บาท ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร พ.ศ.2554
เหรียญ 10 บาท ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร พ.ศ.2554

กระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

...continue reading

เหรียญ 1 บาท เนื่องในวันอาหารโลก พ.ศ.2525
เหรียญ 1 บาท เนื่องในวันอาหารโลก พ.ศ.2525

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติขอความร่วมมือให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวันอาหารโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อมิให้ประชากรของโลกขาดแคลนอาหาร และเนื่องด้วยวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็นวันฉลองการก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ครบปีที่ 36 องค์การ ฯ จึงถือเอาวันที่ ...continue reading

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.2515
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.2515

ข้อมูล

ผลิตเป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ...continue reading

ปีเยาวชนสากล พ.ศ.2528
ปีเยาวชนสากล พ.ศ.2528

ข้อมูล

ปีเยาวชนสากล พ.ศ.2528สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติขอความร่วมมือให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การสหประชาติประกาศให้ปีพ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล เยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ควรได้บการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งในการ ...continue reading

รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2551
รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2551

ข้อมูล

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( WIPO ) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมเผยแพร่บทบาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา และโครงการทำฝนหลวง ทรงเป็นนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ ผลงานของพระองค์ท่านทดลองแล้ว ได้ประโยชน์และมีผลในการปฏิบัติได้จริง มีคุณค่าในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของโลก

...continue reading

100 ปีกรมทางหลวง พ.ศ.2555
100 ปีกรมทางหลวง พ.ศ.2555

 

คำอธิบายด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว"

...continue reading

 

เสด็จนิวัติพระนคร
เสด็จนิวัติพระนคร

เหรียญเสด็จนิวัติพระนคร ราคา 1 บาท ด้านหลังตราแผ่นดิน ปี 2504 ...continue reading