พ.ศ.2525

เหรียญ 1 บาท เนื่องในวันอาหารโลก พ.ศ.2525
เหรียญ 1 บาท เนื่องในวันอาหารโลก พ.ศ.2525

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติขอความร่วมมือให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวันอาหารโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อมิให้ประชากรของโลกขาดแคลนอาหาร และเนื่องด้วยวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็นวันฉลองการก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ครบปีที่ 36 องค์การ ฯ จึงถือเอาวันที่ ...continue reading