เรื่องทั่วไป

Palindrome หมายถึงกลุ่มคําหรือประโยคที่สามารถสะกดได้เหมือนเดิมทั้งจากด้านหน้าไปหลัง หรือจากด้านหลังไปหน้า เช่น Hannah, dad, mom ...continue reading