Business

ก่อนที่จะเริ่มจดทะเบียนธุรกิจจําเป็นจะต้องรู้และ เข้าใจ การดําเนินธุรกิจในแบบต่างๆ ก่อน ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ ในเรื่องของการดําเนินธุรกิจ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ๆดังนี้ ...continue reading