Computer

Computer, software, hardware, electronic, internet

ก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับ Tor hidden service กันก่อน Tor hidden service เป็นการซ่อน Service หรือ Website ไม่ให้สามารถเปิดได้ด้วยเครือข่าย Internet ทั่วไป หรือไม่สามารถค้นหาผ่าน Search engine ทั่วไปได้ เรียกกันว่า Deep web และ Dark web โดยจะซ่อน Service หรือ Website ไว้ในเครือข่าย Tor ซึ่งจะสามารถเข้าได้ผ่าน Tor browser และ Url จะลงท้ายด้วย .onion รายละเอียดสามารถกลับไปอ่านจากบทความเรื่อง Deep web และ Dark web ด้านมืดของ Internet ...continue reading

ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่เปิดเผยสู่สาธารณะหรือเรียกกันว่า Surface Web เพียง 4% ซึ่งสามารถค้นหาผ่าน Search engine ทั่วไปได้เช่น google ฯลฯ แต่ที่เหลือ 96% เป็นเว็บไซต์ที่ซ่อนตัวอยู่ ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีปกติ หรือเรียกกันว่า Deep web และ Dark web ความแตกต่างระหว่าง Surface Web, Deep web และ Dark web คือ ...continue reading

โดยปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวนําไฟฟ้าเช่น สายไฟฟ้า สายทองแดง โดยจะมีอิเล็กตรอนไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกจนครบวงจร ถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของรางกายของเราไปสัมผัสกับตัวนําไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ แล้วทําให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของเรา จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือบาดเจ็บถึงชีวิตได้ ...continue reading

Hitleap คือเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยน Traffic (จํานวนคนที่เปิดเข้าดูเว็บ) ซึ่งหลักการทํางานของ Hitleap นั้นคือ ทุกคนที่เป็นสมาชิกของ Hitleap จะต้องโหลดโปรแกรม Hitleap viewer มาติดตั้งในเครื่องของตัวเอง แล้วรันโปรแกรม Hitleap viewer ทิ้งไว้ Hitleap viewer จะทําหน้าที่เปิดเว็บของสมาชิกคนอื่นๆ เพื่อแลกจํานวนเวลา แล้วเราสามารถนําเวลานี้ไปแลกจํานวนการเข้าหน้าเว็บของเราได้ ซึ่งคนที่เข้าหน้าเว็บของเราก็จะมาจากสมาชิกคนอื่นๆที่เปิดโปรแกรม Hitleap viewer เช่นเดียวกับเรานั่นเอง พูดง่ายๆก็เหมือนกับการแลกกันเข้า ...continue reading

สวัสดีครับ วันนี้ผมได้ไปเจออุปกรณ์ที่ผมทําขึ้นไว้มื่อหลายปีก่อน ที่ทําจากของเหลือใช้

มันคือไฟฉายที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น นํ้าท่วม ไฟฟ้าไม่สามารถใช้ได้เป็นเวลานานๆ, Camping ฯลฯ ผมจึงมาสอนวิธีการทําให้ผู้ที่สนใจได้ทําไว้ใช้งานกัน เน้นทํางายๆ อุปกรณ์น้อยๆ 🙂 ...continue reading

อินเวอร์เตอร์ คือ อุปกรณ์ทําทําหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าระแสตรง (DC) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งจะใช้สําหรับแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz (สําหรับประเทศไทย) ที่ใช้กับตามบ้านทั่วไป ...continue reading

อาร์เรย์เปรียบเสมือนช่องสีเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันเป็นแถวยาว โดยแต่ละช่องจะเป็นที่สําหรับเก็บข้อมูล จํานวนของช่องที่มาเรียงต่อกันก็คือขนาดของอาร์เรย์ ในแต่ละช่องจะเป็นที่ข้อมูลได้ 1 ตัวตามชนิดของอาร์เรย์ที่ประกาศไว้ ...continue reading

อาร์เรย์เป็นชนิดข้อมูลประเภทหนึ่งที่นําชนิดข้อมูลแบบพื้นฐานเช่น int, char มาประยุกต์ ให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ชุด ซึ่งจะต่างจากชนิดข้อมูลทั่วไปคือ ชนิดข้อมูลทั่วไปเมื่อประกาศมาแล้วจะเก็บค่าได้เพียง 1 ค่าต่อตัวแปร 1 ตัวเท่านั้น แต่เมื่อประกาศตัวแปรเป็นชนิดข้อมูลแบบอาร์เรย์ จะสามารถกําหนดขนาดของข้อมูลที่จะเก็บได้ ...continue reading

สวัสดีครับ เมื่อเรา Map volume ของ Folder บน Local เข้ากับ Folder บน Container แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Folder บน Container จะถูกแทนที่ด้วย Folder บน Local บางครั้งเราอยากจะยกเว้น บาง Sub folder บน Container ไม่ต้องการให้ถูกเขียนทับด้วย Sub folder ของ Local เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น มาดูกรณีศึกษานี้กันครับ ...continue reading

สวัสดีครับ บทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Error ของ Docker ครับ คือ  "Docker no space left on device error" ซึ่งเกิดจาก Docker ไม่สามารถเขียนไฟล์ Docker.qcow2 ได้ เนื่องจาก ไฟล์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินไป ...continue reading