Education

Education

การคูณ และ หาร ระหว่างจำนวนเต็มสองจำนวน อาศัยเรื่องผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนทั้งสอง  โดยมีเครื่องหมาย  ดังนี้

...continue reading

การบวก-ลบจำนวนเต็ม

  1. ผลบวกระหว่างจำนวนเต็มบวก  2  จำนวน  หรือ  จำนวนเต็มลบ  2  จำนวน จะมีค่าเท่ากับค่าบวกหรือค่าลบของผลบวกค่าสัมบูรณ์ตามลำดับ
  2. ผลบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ  คือ  ผลต่างระหว่างค่าสัมบูรณ์ทั้งสองโดยใช้ค่าสัมบูรณ์มากกว่าเป็นตัวตั้ง  แล้วใส่เครื่องหมายตามตัวมากกว่า

...continue reading

จำนวนเต็ม คือ จำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมรวมอยู่ในจำนวนนั้น จำนวนเต็มประกอบด้วย  จำนวนเต็มบวก  จำนวนเต็มลบ  และศูนย์ ...continue reading

ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) คือ ตัวคูณร่วม (หรือพหุคูณร่วม) ที่มีค่าน้อยที่สุด ที่จำนวนนับชุดใด(ตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป) ไปหารได้ลงตัว
เช่น ค.ร.น. ของ 8 และ 12 คือ 24 เพราะ 24 คือจำนวนที่น้อยมากที่สุดที่ถูกทั้ง 8 และ 12 หารลงตัว ...continue reading

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) คือ ตัวหารร่วม (หรือตัวประกอบร่วม) ที่มีค่ามากที่สุด ที่นำไปหารจำนวนนับชุดใด(ตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป) ได้ลงตัว ต่อไปนี้เราจะเรียกว่าการหา ห.ร.ม.
เช่น ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4 เพราะ 4 คือจำนวนที่มากที่สุดที่หารทั้ง 8 และ 12 ได้ลงตัว ...continue reading

จำนวนนับ

จํานวนนับ คือจำนวนที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเริ่มจาก 1 จำนวนนับถัดไปจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งไปเรื่อยๆ เช่น 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ไม่มีที่สิ้นสุด จำนวนนับนี้เรียกได้ว่าเป็นจำนวนธรรมชาติ หรือจำนวนเต็มบวก ...continue reading

ประวัติความเป็นมา

ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ในสมัยก่อนไม่มีที่ทำการแน่นอน ต่อมาประมาณก่อนปี พ.ศ.2450 ได้มีการก่อสร้างอำเภอขึ้นเป็นครั้งแรกในที่ดินของหลวงชิงและคุณยายอึ่ง ในสมัยของหลวงไชยเขตต์(พระยาธานินทร์ดกกิจ) นายอำเภอคนแรก ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์หลังแรกตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีนเป็นอาคารไม้ ...continue reading

ค่าเฉลี่ยกําลังสอง RMS Root Mean Square คืออะไร

ค่าเฉลี่ยกําลังสอง RMS Root Mean Square เป็นการวัดทางสถิติของปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่เป็นการหาค่าเฉลี่ยปกติจะนําค่าที่สูงบ้างตํ่าบ้างมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนของข้อมูลที่นํามาบวกกัน แต่เมื่อใดที่เราใช้วิธีการดังกล่าว มาหาค่าเฉลี่ยของไฟฟ้ากระแสสลับจะเกิดปัญหาครับ เพราะว่า ไฟฟ้ากระแสสลับจะมีทั้งช่วงบวกและลบ ...continue reading

ประวัติความเป็นมา จังหวัดชัยนาท

ชัยนาทแปลตามศัพท์มีความหมายว่า "ชัยชนะที่มีเสียงบันลือ" เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมอยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชา ใต้ปากน้ำเก่า สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยพญาเลอไทครองกรุงสุโขทัยระหว่าง พ.ศ. ...continue reading