Tag Archives: วงจรอิเล็กทรอนิกส์

วงจรเร็กติไฟร์ หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า วงจรเรียงกระแส วงจรนี้จะทําหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยจะใช้ไดโอดเป็นอุปกรณ์หลักของวงจร ซึ่งชนิดของไดโอดที่นิยมนํามาใช้คือ ชนิดซิลิกอน วงจรเร็กติไฟร์มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้ ...continue reading

รีเลย์คืออะไร?

รีเลย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เป็น switch ตัด-ต่อ วงจรโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า การที่จะทำให้รีเลย์ทำงานจะต้องจ่ายไฟให้กับรีเลย์ตาม spec ที่ระบุไว้ เมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ หน้าสัมผัสภายในรีเลย์จะสัมผัสกันทำให้เป็นวงจรปิด แต่ถ้าหยุดจ่ายไฟ หน้าสัมผัสภายในรีเลย์จะแยกออกจากกันทำให้เป็นวงจรเปิด ตามรูป ...continue reading

วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับปรีแอมป์

วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับปรีแอมป์
วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับปรีแอมป์

วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องขยายเสียง 100W  V-MOSFET

วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องขยายเสียง 100W V-MOSFET
วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องขยายเสียง 100W V-MOSFET

รายการอุปกรณ์

  • C1....4=15000uF 100V C15=33nF 630V S1= 2X2 switch 250V/10A
  • C5-8=2200uF 25V BR1=Bridge 250V 25A IC1=7812 IC2=7912
  • C6-9=100nF 100V BR2=Bridge 250V 3A
  • T1=220V / 2X43V AC - 250VA /2X15V AC - 20VA/2X46V AC - 40VA
  • C7-10=47uF 25V BR3=Bridge 250V 3A
  • C11....14=2200uF 100V F1=Fuse 2A slow

วงจรแหล่งจ่ายไฟขนาด 3 - 24 Volt (3 Amp)

วงจรแหล่งจ่ายไฟขนาด 3 - 24 Volt (3 Amp)
วงจรแหล่งจ่ายไฟขนาด 3 - 24 Volt (3 Amp)

วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง(5V)

วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง(5V)
วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง(5V)

วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง 14 V 2W

วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง 14 V 2W
วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง 14 V 2W

วงจรแหล่งจ่ายไฟเดียวใช้ออปแอมป์

วงจรแหล่งจ่ายไฟเดียวใช้ออปแอมป์
วงจรแหล่งจ่ายไฟเดียวใช้ออปแอมป์

วงจรแหล่งจ่ายไฟ13.8V กระแสสูง

วงจรแหล่งจ่ายไฟ13.8V กระแสสูง
วงจรแหล่งจ่ายไฟ13.8V กระแสสูง
วงจรแหล่งจ่ายไฟ13.8V กระแสสูง
วงจรแหล่งจ่ายไฟ13.8V กระแสสูง