Tag Archives: วงจรแหล่งจ่ายไฟ

วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับปรีแอมป์

วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับปรีแอมป์
วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับปรีแอมป์

วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องขยายเสียง 100W  V-MOSFET

วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องขยายเสียง 100W V-MOSFET
วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องขยายเสียง 100W V-MOSFET

รายการอุปกรณ์

  • C1....4=15000uF 100V C15=33nF 630V S1= 2X2 switch 250V/10A
  • C5-8=2200uF 25V BR1=Bridge 250V 25A IC1=7812 IC2=7912
  • C6-9=100nF 100V BR2=Bridge 250V 3A
  • T1=220V / 2X43V AC - 250VA /2X15V AC - 20VA/2X46V AC - 40VA
  • C7-10=47uF 25V BR3=Bridge 250V 3A
  • C11....14=2200uF 100V F1=Fuse 2A slow

วงจรแหล่งจ่ายไฟขนาด 3 - 24 Volt (3 Amp)

วงจรแหล่งจ่ายไฟขนาด 3 - 24 Volt (3 Amp)
วงจรแหล่งจ่ายไฟขนาด 3 - 24 Volt (3 Amp)

วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง(5V)

วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง(5V)
วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง(5V)

วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง 14 V 2W

วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง 14 V 2W
วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง 14 V 2W

วงจรแหล่งจ่ายไฟเดียวใช้ออปแอมป์

วงจรแหล่งจ่ายไฟเดียวใช้ออปแอมป์
วงจรแหล่งจ่ายไฟเดียวใช้ออปแอมป์

วงจรแหล่งจ่ายไฟ13.8V กระแสสูง

วงจรแหล่งจ่ายไฟ13.8V กระแสสูง
วงจรแหล่งจ่ายไฟ13.8V กระแสสูง
วงจรแหล่งจ่ายไฟ13.8V กระแสสูง
วงจรแหล่งจ่ายไฟ13.8V กระแสสูง

วงจรแหล่งจ่ายไฟ(ปรับแรงดันและกระแส)

วงจรแหล่งจ่ายไฟ(ปรับแรงดันและกระแส)
วงจรแหล่งจ่ายไฟ(ปรับแรงดันและกระแส)