Tag Archives: 100 ปีกรมทางหลวง

100 ปีกรมทางหลวง พ.ศ.2555
100 ปีกรมทางหลวง พ.ศ.2555

 

คำอธิบายด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว"

...continue reading