Tag Archives: ES6

ความเป็นมาของ JavaScript

เมื่อนานมาแล้ว JavaScript เป็นภาษา script ฝั่ง client ของ Netscape ซึ่งเป็น web browser ชื่อดังในสมัยนั้นครับ แล้วหลังจากนั้นไม่นาน Netscape ก็ได้นำเจ้า JavaScript นี้ไปฝากไว้กับ Ecma International ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำหนด standard ให้กับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ เพื่อจะให้เข้ามาช่วยกำหนด standard ให้กับ JavaScript หลังจากนั้น JavaScript ก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึง JavaScript ES6  ...continue reading