Tag Archives: Microcontrollor

Raspberry Pi Zero W เป็นรุ่นที่สอง พัฒนามาจากจาก Raspberry Pi Zero รุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 10$ หรือ ประมาณ 350 บาท

สําหรับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นมีดังนี้ ...continue reading

สําหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษา Microcontroller จะต้องรู้จักและเข้าใจในเรื่องของ TTL, UART, RS232 เนื่องจากเป็นรูปแบบการสื่อสารที่นิยมใช้กันอย่างมาก เช่นการสื่อสารกับคอมพอวเตอร์, RFID, RTC, GSM ฯลฯ เราจะมาดูกันทีละตัวดังนี้ครับ ...continue reading