Tag Archives: props

หลังจากที่เราเรียนรู้ Component กันไปแล้ว ถ้ายังจํากันได้ภายใน Component มี Option ตัวนึงชื่อว่า Props ซึ่งมีหน้าที่ รับข้อมูลจากภายนอก Component เข้ามาใช้งานภายใน Component โดยจะรับข้อมูลผ่านทาง Attribute การใช้งาน Props สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เราจะมาเรียนรู้ไปทีละแบบนะครับ ...continue reading