Tag Archives: pwm

PWM ย่อมจาก Pulse Width Modulation คือการนําสัญญาณสามเหลี่ยม และสัญญาณที่ต้องการปรับความกว้างของพัลซ์มาเปรียบเทียบกัน ตัวย่างเช่น ถ้านําสัญญาณสามเหลี่ยมมาเปรียบเทียบกับสัญญานไฟฟ้ากระแสตรง จะได้ความกว่างของพัลซ์คงที่ และความกว้างของพัลซ์นั้นจะขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงดังรูป ...continue reading