Tag Archives: react state

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของ Props และ State ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญ และใช้งานบ่อยใน React ผมจะอธิบาย และสอนการใช้งานไปที่ละตัวนะครับ ดังนี้ ...continue reading