Tag Archives: Solar cell

สวัสดีครับ วันนี้ผมได้ไปเจออุปกรณ์ที่ผมทําขึ้นไว้มื่อหลายปีก่อน ที่ทําจากของเหลือใช้

มันคือไฟฉายที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น นํ้าท่วม ไฟฟ้าไม่สามารถใช้ได้เป็นเวลานานๆ, Camping ฯลฯ ผมจึงมาสอนวิธีการทําให้ผู้ที่สนใจได้ทําไว้ใช้งานกัน เน้นทํางายๆ อุปกรณ์น้อยๆ 🙂 ...continue reading

อินเวอร์เตอร์ คือ อุปกรณ์ทําทําหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าระแสตรง (DC) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งจะใช้สําหรับแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz (สําหรับประเทศไทย) ที่ใช้กับตามบ้านทั่วไป ...continue reading

ในบทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งจะหาว่าถ้าเราใช้อุปกณ์ไฟฟ้าเท่านี้เราจะใช้โซล่าเซลล์ เท่าไร แบตเตอรรี่เท่าไร ...continue reading