อาร์เรย์เป็นชนิดข้อมูลประเภทหนึ่งที่นําชนิดข้อมูลแบบพื้นฐานเช่น int, char มาประยุกต์ ให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 ชุด ซึ่งจะต่างจากชนิดข้อมูลทั่วไปคือ ชนิดข้อมูลทั่วไปเมื่อประกาศมาแล้วจะเก็บค่าได้เพียง 1 ค่าต่อตัวแปร 1 ตัวเท่านั้น แต่เมื่อประกาศตัวแปรเป็นชนิดข้อมูลแบบอาร์เรย์ จะสามารถกําหนดขนาดของข้อมูลที่จะเก็บได้ ...continue reading

สวัสดีครับ เมื่อเรา Map volume ของ Folder บน Local เข้ากับ Folder บน Container แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Folder บน Container จะถูกแทนที่ด้วย Folder บน Local บางครั้งเราอยากจะยกเว้น บาง Sub folder บน Container ไม่ต้องการให้ถูกเขียนทับด้วย Sub folder ของ Local เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น มาดูกรณีศึกษานี้กันครับ ...continue reading

สวัสดีครับ บทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Error ของ Docker ครับ คือ  "Docker no space left on device error" ซึ่งเกิดจาก Docker ไม่สามารถเขียนไฟล์ Docker.qcow2 ได้ เนื่องจาก ไฟล์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินไป ...continue reading

Linode คืออะไร

Linode เป็น เป็นผู้ให้บริการ VPS (Virtual Private Server) เจ้าหนึ่ง เช่นเดียวกับ Digital Ocean และ Vultr ที่สามารถควบคุมได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะลงโปรแกรม หรือ Config Server ต่างๆ เหมือนเราเป็นเจ้าของ Server เครื่องนั้นๆเลย ซึ่งเบื้องหลังเค้าไม่ได้ให้เราควบคุมเครื่องจริงๆ แต่จะจําลองเครื่อง Server ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานเสมือนว่าเราเป็น ...continue reading

Palindrome หมายถึงกลุ่มคําหรือประโยคที่สามารถสะกดได้เหมือนเดิมทั้งจากด้านหน้าไปหลัง หรือจากด้านหลังไปหน้า เช่น Hannah, dad, mom ...continue reading

Plickers (Paper + Clicker) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์ Check ความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียนใน Class ที่ตนเองสอน ได้อย่างง่ายดาย ...continue reading

บทความนี้จะเกี่ยวข้องกับการ Config Linux Firewall ให้สามารถใช้งาน Docker swarm ได้ ถ้าไม่ได้ Config เราจะเจอกับ Error นี้ "Timeout was reached before node was joined. The attempt to join the swarm will continue in the background. Use the "docker info" command to see the current swarm status of your node." ในขั้นตอนการ Join Swarm เพราะว่า Docker Swarm ใช้งาน port ดังต่อไปนี้ ...continue reading

สวัสดีครับจากบทความตอนที่แล้ว "เริ่มต้นใช้ Docker Swarm" เราได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน Docker Swarm กันไปแล้ว ในบทความนี้เราจะมาต่อยอดโดยนํา Docker Compose มาใช้ใน Docker Swarm เพราะในงานจริงเราจะได้ทํางานได้ง่ายและสะดวกขึ้น ก่อนที่จะอ่านบทความนี้ควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ Docker Swarm และ Docker Compose ก่อน กลับไปอ่านได้ที่นี่ ...continue reading

สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกในบทความนี้ เนื่องจากมีเพื่อนคนนึงมาปรึกษาผมว่าอยากจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษา vb เพื่อหาวันที่สุดท้ายของทุกๆเดือนในปีที่เรากําหนดได้อย่างไร ผมจึงหาวิธีการเขียนจนได้ และนํามาแบงปันเพื่อนๆ ได้ศึกษากันครับ ตัวอย่าง ถ้าเราต้องการหาวันสุดท้ายของแต่ละเดือนในปี 2017 เราจะได้ผลออกมาประมาณนี้ครับ ...continue reading

Timestamp

มาดูเรื่อง Timestamp ก่อนนะครับ Timestamp ก็คือข้อมูลที่บอกว่าเหตุการใดเหตุการหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อไร เช่น เวลาเราไปฝากเงินหรือถอนเงินจากธนาคาร จะมีวันที่และเวลาที่เราทํารายการระบุอยู่ด้วย โดยทั่วไป Timestamp จะเก็บเป็นวันที่และเวลา หรือขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ ...continue reading